Class Wise Enrolment

    

KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SALT LAKE

ENROLMENT AS ON 30/04/2019

 

Class

No. of Sec.

No. of Boys

No. of Girls

Total

 
 
 

1

2

3

4

5

 

I

4

81

75

156

 

II

4

80

80

160

 

III

4

88

73

161

 

IV

4

83

78

161

 

V

4

73

92

165

 

Grand Total (Class I to V)

20

405

398

803

 

VI

4

91

68

159

 

VII

4

89

67

156

 

VIII

4

93

65

158

 

Grand Total (Class VI to VIII)

12

273

200

473

 

IX

4

136

77

213

 

X

4

72

61

133

 

Grand Total (Class IX to X)

8

208

138

346

 

XI - Humm.

1

6

2

8

 

XI - Sci.

2

11

11

22

 

XI - Comm.

1

8

1

9

 

XII - Humm.

1

10

14

24

 

XII - Sci

2

36

18

54

 

XII - Comm.

1

16

12

28

 

Grand Total (Class XI to XII)

8

87

58

145

 

Grand Total (Class I to XII)

48

973

794

1767